Jak wziąć udział
w badaniu klinicznym?

Aby wziąć udział w badaniu klinicznym należy wypełnić i wysłać poniższy formularz. Następnie oczekuj na kontakt z naszej strony. Jeśli spełniasz kryteria włączenia do badania to na pewno się do Ciebie odezwiemy!Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Promente Sp. z o. o., www.pro-mente.pl, ul. Teofila Lenartowicza 33-35, 85-133 Bydgoszcz.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Hanną Bartosz, reprezentującą spółkę Promente Sp. z o. o. poprzez kontakt mailowy h.bartosz@pro-mente.pl.
 3. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu w celu wstępnej ewaluacji spełnienia kryteriów włączenia do badania klinicznego i/lub w celu wstępnej ewaluacji spełnienia kryteriów włączenia w przyszłości do badań klinicznych, do których rekrutacja nie jest obecnie otwarta, na podstawie Państwa zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe, mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi prawnicze.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu.]
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania celu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.